Select Owner by Initial Characters

ZHA  ZHE  ZHI  ZHO  ZHU  ZHY