Owners: YAVU ...

Owner
YAVUZ BAYRAKTAR
Yavuz Iskenderoglu
YAVUZ ISKENDEROGLU KEBAPCILIK
Yavuz, Gulbin Fatima
Yavuz, Semra