Select Owner by Initial Characters

YURA   YURAC  YURAK  YURAT  YURAW