Select Owner by Initial Characters

YURO-  YUROC  YUROG  YUROM  YUROP  YUROS  YUROW